RODO

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Meraklis Piotr Marchlik , ul. Rakietowa 9a lok 1, 54-615 Wrocław zwana dalej jako Administrator.

Jak można skontaktować się z Administratorem Państwa danych osobowych?

Kontakt z Administratorem może odbyć się droga email pod adresem: sklep@shopping.meraklis.store, droga telefoniczną: 609 001 659 lub pocztą tradycyjną, listem zwykłym lub poleconym na adres  Meraklis Piotr Marchlik , ul. Rakietowa 9a lok 1, 54-615 Wrocław .

Jaki jest cel oraz podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
- Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest nizbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawowniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane powyżej.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na naszą rzecz usług transportowych (firmy kurierskie) oraz usług płatniczych.

Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny i podlegają profilowaniu?

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

Jak długo przechowywane są Państwa dane?

Państwa dane przechowywane będa do momentu przedstawienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśniecia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.